Dokonalosť je cieľ


Dokonalosť je napĺňajúca realizácia a naplnená manifestácia hľadajúceho. Na Zemi už svitlo všetko okrem dokonalosti, dokonalej Dokonalosti. Dokonalosť je strom. Dokonalá dokonalosť je plod.


Premýšľanie hľadajúceho o dokonalosti je jeho nevedomosťou. Koncentrácia človeka na dokonalosť je jeho poznaním. Meditácia človeka na dokonalosť je jeho múdrosťou. Kontemplácia človeka na dokonalosť je jeho vnútorným okom, ktoré osvecuje svet a transformuje ho.  

 

Posolstvom Boha je Dokonalosť.

Posolstvom človeka je pokušenie.

Posolstvom Boha je Dokonalosť.

 Posolstvom človeka je sklamanie.

Posolstvom Boha je Dokonalosť.

Posolstvom človeka je zničenie. 


Cieľ dokonalosti a oslobodená duša idú spolu. Ten, kto dosiahne stav oslobodenej duše, prekonal svoj vnútorný život a svoj vonkajší život urobil nesmrteľným. Je vybraným nástrojom Boha. Je priamym kanálom Boha. Je predstaviteľom Boha tu na Zemi.


Plač a snaž sa. Keď plačeme, aby sme videli Transcendentálne Svetlo a keď sa snažíme zdokonaliť svoju vonkajšiu podstatu, naša dokonalosť nezostane vzdialeným plačom. Dokonalosť je naša. 


Používaj a ovládaj. Keď používame to božské v nás a ovládame to zvieracie v nás, začne v nás svitať dokonalosť. Kvet dokonalosti rozkvitá. 


Viď a buď. Keď sa snažíme vidieť pravdu Božím Okom, nie svojimi očami, a keď sa vedome snažíme byť odovzdanými nástrojmi Boha, dokonalosť ihneď svitne. Zlaté Všetko dokonalosti volá naše ašpirujúce srdcia. Pravda, dokonalosť nemôžeme dosiahnuť zo dňa na deň. Realizáciu nemôžeme dosiahnuť zo dňa na deň. Trvá to určitý čas. 


Poviem vám príbeh. Raz prišiel k duchovnému Majstrovi mladý hľadajúci, aby získal zasvätenie. Majster ho riadne zasvätil. Nasledujúci deň ten hľadajúci povedal: „Majster, teraz keď si ma zasvätil, musíš mi dať realizáciu. Chcem vidieť Boha.” Majster povedal: „Moje dieťa, ako by si mohol  realizovať Boha za jeden deň?” 

O dva dni neskôr hľadajúci povedal: „Ach, chcem realizovať Boha.” 

Majster povedal: „Nie si pripravený.” 

O niekoľko dní ten hľadajúci žiadal znova: „Majster, chcem realizovať Boha.” Ešte nedokončil svoju úlohu. Ani poriadne nezačal svoju duchovnú cestu. Len nedávno ho Majster zasvätil a hneď plače po realizácii bez toho, aby postupoval správnym spôsobom. Bez toho, aby plával v mori ašpirácie, chce realizovať Boha. 


Keď sa Majster išiel okúpať do Gangy, zavolal aj tohto hľadajúceho, aby išiel s ním. Keď vstúpili do vody, Majster ponoril hlavu hľadajúceho pod vodu a niekoľko minút mu ju tam držal.  Keď ho pustil, Majster sa opýtal: „Čo si cítil, keď som ti ponoril hlavu pod vodu?” 


“Majster, lapal som po vzduchu. Takmer som zomrel a myslel som si, že to už neprežijem. Vo chvíli, keď si ma pustil, znovu som ožil.” 


Majster povedal: „Ak sa dokážeš dostať do toho istého stavu vedomia a cítiť, že bez Boha nedokážeš žiť ani niekoľko minút, realizuješ Boha. Realizuješ Boha v tom okamihu silou svojej najvyššej ašpirácie. Vnútorný plameň v tvojom srdci musí byť zapálený a potom musíš plakať —plakať po Bohu tak, ako dieťa plače za svojou matkou. Iba vtedy je realizácia Boha možná.” 


Žiak pochopil, čo ho Majster chcel naučiť. Úprimne a dušeplne vstúpil do duchovného života a poslúchal príkazy svojho Majstra. Celým srdcom prijal duchovný život. Cítil, že sa chce oslobodiť od svojich túžob. Cítil, že je musí vrásť do stúpajúceho plameňa ašpirácie, neustálej ašpirácie. 


Potom už realizácia nebola preňho vzdialeným plačom. Naozaj realizoval Boha. 


Keď používame slovo „Nebo“, cítime, že Nebo je samé svetlo, blaženosť a dokonalosť. Ale kde je to Nebo? Je hlboko v nás, v najväčších hĺbkach nášho srdca. Vysoké Nebo, vyššie Nebo a najvyššie Nebo je v našom vnútri. Keď ponúkame dušeplné myšlienky svojim bratom a sestrám, žijeme vo vysokom Nebi. Keď ľuďom ponúkame výsledky svojich dušeplných činov, žijeme vo vyššom nebi. Konečne, keď ponúkame svoju dušeplnú existenciu ľudstvu ako celku, bezvýhradne a bezpodmienečne, žijeme v najvyššom Nebi. 


V najvyššom Nebi môžeme žiť každý deň. Boh nám dal tú schopnosť. Dal nám na to možnosti. Sme to my, kto musí prejaviť svoj vnútorný potenciál a schopnosti. Všetci sme zaplavení nezlomnou vnútornou odvahou. Bohužiaľ, nepoužívame svoje vnútorné neobmedzené schopnosti. Používame svoje vonkajšie obmedzené schopnosti. Bojíme sa ponoriť hlboko dovnútra. V našom vnútri je poklad. V našom vnútri je aj kľúč. Nevieme, kde máme ten kľúč. Úplne sme na to zabudli. Nevieme, kde leží ten poklad. 


V tomto bode vidíme potrebu duchovného Majstra, ktorý vie, kde je kľúč a kde leží poklad. Nedáva hľadajúcemu nič vlastné. Len vynáša do popredia vnútorné bohatstvo hľadajúceho. Nemá výlučné právo na realizáciu Boha. Nepochybne, každý človek realizuje Boha.  Je to len záležitosť času. Jeden človek realizuje Boha dnes silou svojej vnútornej ašpirácie. Ďalší človek realizuje Boha zajtra silou svojej úprimnej ašpirácie. Každý realizuje Boha v Bohom zvolenej Hodine. Znova, tí z nás, ktorí sú úprimnými hľadajúcimi, môžu svoju cestu urýchliť. Môžeme kráčať k svojmu Cieľu. Môžeme pochodovať k svojmu Cieľu. Môžeme bežať k svojmu Cieľu. Ak budeme bežať, samozrejme dosiahneme Cieľ skôr než tí, ktorí k svojmu Cieľu kráčajú. 


Cieľ dokonalosti. Dokonalú dokonalosť musíme prejaviť tu na Zemi, ale ako? Musíme začať svoju cestu s inšpiráciou. Každý deň musíme cítiť hlboko v sebe vo všetkých svojich činnostiach potrebu inšpirácie. Bez inšpirácie nemôžeme nič poriadne dosiahnuť. Potom musíme ísť ešte o krok ďalej. Po inšpirácii musíme cítiť, že veľmi potrebujeme ašpiráciu. Inšpirácia nestačí. Musíme ašpirovať, aby sme dosiahli Zlaté Všetko, aby sme uvideli Zlaté pobrežie sveta Za, večne sa prekonávajúceho Za. To je to, čo očakávame od ašpirácie, stúpajúceho plameňa vo svojom vnútri. 


Ale ani ašpirácia nestačí. Musíme meditovať. Ašpirácia obsahuje meditáciu. Keď meditujeme, musíme cítiť, že vstupujeme do Nekonečnosti, Večnosti a Nesmrteľnosti. To nie sú len nejasné pojmy, ale naše pravé vlastníctvo. Je naším prirodzeným právom, aby sme jedného dňa vstúpili do svojho božského vlastníctva —Nekonečnosti, Večnosti a Nesmrteľnosti.  


Potom, keď sa staneme pokročilými v meditácii, keď nám meditácia začne ponúkať svoje plody, vstúpime do oblasti realizácie. Realizujeme najvyššiu Pravdu v tomto tele, tu na Zemi. Nemusíme nikde ísť, aby sme realizovali Boha. Nemusíme odísť do himalájskej jaskyne či sedieť na zasneženej hore, aby sme sa venovali duchovnosti. Nie. Duchovnosti sa musíme venovať tu na Zemi, v ruchu a zmätku života. Musíme prijať Zem takú, aká je. Ak sa Zeme bojíme, ak sa jej vyhýbame, potom realizácia Boha zostane pre nás vzdialeným plačom. Tu na Zemi musíme realizovať najvyššiu Pravdu. 


Ale ani realizácia nestačí. Po realizácii musíme svoju realizáciu odhaliť. Ak svoju realizáciu neodhalíme, správame sa ako lakomec, ktorý zhromažďuje svoje poklady. To nie je správne. Musíme svoju realizáciu ponúknuť ľudstvu vo forme odhalenia. 


Avšak ani odhalenie nestačí. Musíme vstúpiť do oblasti manifestácie. Ak neprejavíme to, čo sme tu na Zemi realizovali, ak matka Zem nezíska plody našej realizácie a ak si ich natrvalo neudrží, nikdy nemôžeme byť skutočne naplnení. Musíme nakŕmiť Matku Zem plodmi svojej realizácie. Tu na Zemi sa musí uskutočniť prejavenie realizácie, a keď sa prejavenie uskutoční, musí svitnúť dokonalosť. Dokonalá dokonalosť nie je nič iné ako absolútne prejavenie Božej Transcendentálnej Vôle tu na Zemi. 


Všetci hľadáme nekonečnú Pravdu. Je našou svätou povinnosťou, aby sme stúpali vysoko, vyššie, najvyššie. Každá ľudská bytosť prišla na svet s posolstvom dokonalosti. Žiadny človek na Zemi nezostane nerealizovaný. Žiadny človek na Zemi nezostane nenaplnený. Žiadny človek na Zemi nezostane nedokonalý. Realizácia, naplnenie a dokonalosť: to sú traja bratia. Realizácia je najmladší brat, naplnenie je prostredný a dokonalá Dokonalosť je najstarší brat v rodine. Títo traja bratia musia ísť spolu. Musia kráčať po ceste ašpirácie. Musia plávať v mori meditácie. Musia lietať po oblohe, nebeskom blankyte kontemplácie. 


Realizácia Boha, odhalenie Boha a prejavenie Boha sa môžu odohrať len vtedy, keď človek cíti, že musí prekonať sám seba. Jeho dnešným cieľom nie je Konečný Cieľ. Svoj dnešný cieľ musí zajtra prekonať. Dnešný cieľ je základným kameňom. V každej chvíli sa musíme prekonávať a keď sa budeme prekonávať, hlboko v sebe si uchováme posolstvo dokonalosti. 


Dokonalosť bude určite väčšou a dôležitejšou vo všetkom, čo robíme, ak budeme cítiť, že ašpirácia je jediná vec, ktorú potrebujeme, jediná vec, o ktorú sa usilujeme. V ašpirácii je kľúč, ktorým nakoniec otvoríme dvere k dokonalej Dokonalosti.


(The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind by Sri Chinmoy)