Mojich päťdesiat vďačných liet

Aspiration begins. Surrender continues. Gratitude concludes.

Ašpirácia začína. Odovzdanie pokračuje. Vďačnosť uzatvára.

Enthusiasm is God´s God-Beauty In His seeker-children.

Nadšenie je božská Krása Boha v Jeho hľadajúcich deťoch.

Sincerity is my heart´s Silver dawn. Purity is my soul´s Golden sunrise.

Úprimnosť je strieborný úsvit môjho srdca. Čistota je zlatý východ slnka mojej duše.

We know and we do not know. We know how to roam, But we do not know How to return Home.

Vieme a nevieme. Vieme, ako sa túlať, ale nevieme, ako sa vrátiť domov.

My Beloved Supreme, I prayed to You to make me A realised soul. Alas! Instead of making me A realised soul, You have made me A mechanised human body.

Môj Milovaný Najvyšší, modlil som sa k Tebe, aby si zo mňa urobil realizovanú dušu. Beda! Namiesto toho, aby si zo mňa urobil realizovanú dušu, urobil si zo mňa zmechanizované ľudské telo.

Aspiration Is my heart´s beauty. Illumination Is my soul´s beauty. Satisfaction Is my Lord´s Beauty.

Ašpirácia je krása môjho srdca. Osvietenie je krása mojej duše. Spokojnosť je krása môjho Pána.

Forget what God has Already forgotten: Your insincerity-mind, Your impurity-heart And Your ingratitude-life.

Zabudni na to, na čo už Boh zabudol: na tvoju neúprimnú myseľ, na tvoje nečisté srdce a na tvoj nevďačný život.

How can I have A new king: my God, In my heart-kingdom If I do not dethrone The present king: my ego?

Ako môžem mať nového kráľa - môjho Boha - v kráľovstve môjho srdca, ak nezbavím trónu svojho súčasného kráľa - moje ego?

My psychic gladness And My vital madness Never live together.

Moja psychická radosť a moje vitálne šialenstvo nikdy nežijú spolu.

Be A God-dreamer. All your fear-tortures Will leave you.

Buď božským snívajúcim. Všetko utrpenie strachu ťa opustí.

When I am sincere, My Beloved Supreme Is pleased with me. When I am pure, I am satisfied With my Beloved Supreme.

Keď som úprimný, teším svojho Milovaného Najvyššieho. Keď som čistý, som spokojný so svojím Milovaným Najvyšším.

God Is for My aspiring heart. Spirituality Is for My searching mind.

Boh je pre moje ašpirujúce srdce. Duchovnosť je pre moju hľadajúcu myseľ.

I pray to God For His Absolute Vision And not for His Possession-Universe.

Modlím sa k Bohu za Jeho Absolútnu Víziu a nie za Vlastníctvo Jeho Vesmíru.

My mind´s discovery: God has given me Heavy burdens. My heart´s discovery: God has given me Strong shoulders.

Objav mojej mysle: Boh mi dal ťažké bremená. Objav môjho srdca: Boh mi dal silné ramená.

The gift of my outer life To my inner life Is my constantly soulful Service. The gift of my inner life To my outer life Is my sleeplessly fruitful Love.

Darom môjho vonkajšieho života môjmu vnútornému životu je moja neustála dušeplná služba. Darom môjho vnútorného života môjmu vonkajšiemu životu je moja bezsenne plodná láska.

Yesterday My mind was An uneducated and ignorant fool. Today My mind is An educated and learned fool. Tomorrow My mind shall be A slepless ignorance-hunter.

Včera bola moja myseľ nevzdelaným a nevedomým bláznom. Dnes je moja myseľ vzdelaným a učeným bláznom. Zajtra bude moja myseľ neodpočívajúcim lovcom nevedomosti.

Am I ready to scold My impurity-mind? Am I? Am I ready to warn My insecurity-heart? Am I?

Som pripravený vyhrešiť svoju nečistú myseľ? Som? Som pripravený varovať svoje neisté srdce? Som?

Because You are a childlike believer, Your God is a constant Giver.

Pretože si dieťaťu podobný veriaci, tvoj Boh je neustále dávajúci.

He had to enter into His own spiritual grave. Why? Because he was Sleeplessly fond of his Confusion-mind.

Musel vstúpiť do svojho vlastného duchovného hrobu. Prečo? Pretože mal bezsenne rád svoju zmätenú myseľ.

I may not know The begining. But I shall definitely know The end.

Možno nepoznám začiatok. Ale určite budem poznať koniec.

Simplicity Is and will forever remain A perfect stranger To the modern mind.

Jednoduchosť je a navždy zostane dokonalým cudzincom modernej mysle.

A purity-life And A gratitude-heart Are immediate neighbours.

Čistý život a vďačné srdce sú najbližší susedia.

The most glorious beginning Of my miracle-life: I have Started loving God, my Beloved Supreme, in His own Way.

Najslávnejší začiatok môjho života zázrakov: začal som milovať Boha, môjho Milovaného Najvyššieho, Jeho vlastným Spôsobom.

God is ready to give me Another chance. Alas, am I ready? Will I ever be ready To accept it?

Boh je pripravený dať mi ďalšiu šancu. Beda, som pripravený? Budem niekedy pripravený prijať ju?

Each aspiring life Is prolonged and Extensive Dream Of God.

Každý ašpirujúci život je predĺženým a rozsiahlym Snom Boha.

My past was completely Destroyed on the day I employed my surrendering Thoughts to help me Reach my God.

Moja minulosť bola celkom zničená v deň, keď som zamestnal svoje odovzdávajúce sa myšlienky, aby mi pomohli dosiahnuť Boha.

O my vital, do not complain; You may be totally wrong. O my mind, do not assert; You too may be Totally wrong.

Ó môj vitál, nesťažuj sa; môžeš sa úplne mýliť. Ó moja myseľ, nepresadzuj sa; aj ty sa môžeš úplne mýliť.

Be not afraid of God, Be not afraid. Your sweet reunion Need not be delayed.

Neobávaj sa Boha, neobávaj. Vaše sladké opätovné zjednotenie sa nemusí odkladať.

Reveal constantly What you are: a supremely Chosen instrument of God. Conceal powerfully What you are not: A giant prince of Ignorance-dream.

Odhaľuj neustále to, čím si: nanajvýš vybraným nástrojom Boha. Schovaj mocne to, čím nie si: obrovským princom sna nevedomosti.

An uninspiring thought, Short or long, is spiritually Wrong. An unaspiring life, Short or long, is spiritually Wrong.

Neinšpirujúca myšlienka, krátka či dlhá, je duchovne nesprávna. Neašpirujúci život, krátky či dlhý, je duchovne nesprávny.

My wisdom-flames Pray to God. My stupidity-seas Pray for God.

Plamene mojej múdrosti sa modlia k Bohu. More mojej hlúposti sa modlí pre Boha.

Self-perfection: Yes! Self-annihilation: No!

Seba zdokonalenie: áno! Seba zničenie: nie!

I export Aspiration-flames From earth to Heaven. I import Satisfaction-suns From Heaven to earth.

Posielam plamene ašpirácie zo zeme do Neba. Znášam slnká spokojnosti z Neba na zem.

Each time You have a chance, Hurl your wisdom-lance At ignorance-tiger.

Vždy, keď sa ti naskytne príležitosť, hoď oštep svojej múdrosti na tigra nevedomosti.

The divine Will definitely conquer The human, the way The human Has conquered the animal.

Božské určite porazí ľudské tak, ako ľudské porazilo zvieracie.

If you accept Fantasies, Ecstasy will not Receive you.

Ak pripustíš fantázie, nezískaš extázu.

O my mind, You have talked enough. Now begin to listen. I have got a superb teacher For you. You will simply Love your new teacher: heart.

Ó moja myseľ, rozprávala si už dosť. Teraz začni počúvať. Mám pre teba skvelého učiteľa. Budeš jednoducho milovať svojho nového učiteľa: srdce.

Confusion Cannot last. Just change Your direction.

Zmätok nemôže pretrvať. Len zmeň svoj smer.

When told that all human beings Are by nature ungrateful, Everybody thinks that He is an exception.

Keď sa povie, že všetky ľudské bytosti sú od prírody nevďačné, každý si myslí, že je výnimka.

I see you As an ordinary man. You see yourself As a demigod. God sees you As another God.

Pozerám sa na teba ako na obyčajného človeka. Ty sa na seba pozeráš ako na poloboha. Boh sa na teba pozerá ako na ďalšieho Boha.

Do you want to be The real winner, Do you? Then lose to Truth, Lose!

Chceš byť skutočným víťazom? Chceš? Potom prehraj s Pravdou, prehraj!

It is not enough To love God In the God-lover. We must also love God In the God-hater.

Nestačí milovať Boha v tom, kto Boha miluje. Musíme tiež milovať Boha v tom, kto Boha nenávidí.

The illuming soul Uncovers And The aspiring heart Discovers.

Osvecujúca duša odhaľuje. Ašpirujúce srdce objavuje.

Success Is an incident. Progress Is an experience.

Úspech je udalosť. Pokrok je zážitok.

Make your choice: Do you want to be The servant of a book Or A good student Of your soul?

Rozhodni sa: Chceš byť služobníkom knihy alebo dobrým študentom svojej duše?

God-seekers Feast On God´s great Silence.

Hľadajúci Boha sa hostia na Božom veľkom Tichu.

There is only One perfect road And that road is ahead of You, Always ahead of You.

Je len jedna dokonalá cesta a táto cesta je pred tebou, vždy pred tebou.

Only The God-centered souls Can spread Their victory-trophies At Godś Feet.

Iba na Boha sústredené duše môžu rozprestrieť svoje víťazné trofeje pri Božích Nohách.

His mind lives Inside the secret Sorrow-cave. His heart lives Inside the sacred Sorrow-home.

Jeho myseľ žije vo vnútri tajnej jaskyne smútku. Jeho srdce žije vo vnútri posvätného domova smútku.

His life´s late-evening discovery: God´s Forgiveness-Power Has smashed God´s Justice-Tower.

Objav neskorého večera jeho života: Sila Božieho Odpustenia rozbila Vežu Božej Spravodlivosti.