Dreams * Sny

DREAMS KEEP THE WORLD ALIVE.

SNY UDRŽUJÚ SVET NAŽIVE.

  TODAY´S DREAMER IS TOMORROW´S PATHFINDER.

  DNEŠNÝ SNÍVAJÚCI JE PRIEKOPNÍKOM ZAJTRAJŠKA.

   EACH DREAM IS AN INSPIRATION TO GO FORWARD.

   KAŽDÝ SEN JE INŠPIRÁCIOU ÍSŤ DOPREDU.

    EACH DREAM IS A SELF-DISCOVERY OPPORTUNITY.

    KAŽDÝ SEN JE PRÍLEŽITOSŤOU K SEBAOBJAVOVANIU.

     DREAMS INSPIRE US TO SAIL WITH THE CLOUDS.

     SNY NÁS INŠPIRUJÚ K TOMU, ABY SME SA PLAVILI S OBLAKMI.

      DREAMS ARE THE PARENTS OF REALITIES.

      SNY SÚ RODIČMI SKUTOČNOSTÍ.

       AT EVERY MOMENT GOD IS DREAMING IN AND THROUGH HIS CREATION.

       V KAŽDOM OKAMIHU BOH SNÍVA VO SVOJOM STVORENÍ A CEZ NEHO.

        FIRST WE DREAM, THEN SOONER THAN THE SOONEST, REALITY DAWNS.

        NAJSKÔR SNÍVAJME, A POTOM SKÔR NEŽ NAJSKÔR SKUTOČNOSŤ ZASVITNE.

         WHEN WE PRAY, GOD BLESSES US WITH A NEW DREAM.

         KEĎ SA MODLÍME, BOH NÁS POŽEHNÁVA NOVÝM SNOM.

          DREAM IS THE SEED; REALITY IS THE TREE THAT SUCCEEDS IT.

          SEN JE SEMIENKO. SKUTOČNOSŤ JE STROM, KTORÝ ZO SEMIENKA VYKLÍČIL.

           WHAT MANKIND NEEDS: A POSITIVE THOUGHT BY DAY, AN AFFIRMATIVE DREAM BY NIGHT.

           TO, ČO ĽUDSTVO POTREBUJE : JE POZITÍVNA MYŠLIENKA POČAS DŇA A POZITÍVNY SEN V NOCI.

            WHEN THE MIND IS CLEAR, THE DREAM IS BRIGHT.

            KEĎ JE MYSEĽ ČISTÁ, SEN JE ŽIARIVÝ.

             WHEN THE HEART IS PURE, THE DREAM IS BEAUTIFUL.

             KEĎ JE SRDCE ČISTÉ, SEN JE KRÁSNY.

              WHEN THE LIFE IS SELF-GIVING, THE DREAM IS FRUITFUL.

              KEĎ JE ŽIVOT SEBADÁVAJÚCI, SEN JE PLODNÝ.

               NO DREAM REMAINS UNFULFILLED FOREVER.

               ŽIADEN SEN NEZOSTANE NAVŽDY NENAPLNENÝ.

                PATIENCE AND PERSEVERANCE ARE DREAM-FULFILLERS.

                TRPEZLIVOSŤ A VYTRVALOSŤ NAPĹŇAJÚ SNY.

                 EACH DREAM IS A GOD-FRAGRANCE IN OUR HEARTS.

                 KAŽDÝ SEN JE BOŽOU VÔŇOU V NAŠICH SRDCIACH.

                  TODAY´S SOUL-DREAMER IS TOMORROW´S LIFE-BUILDER.

                  DNEŠNÝ SNÍVAJÚCI DUŠE, JE ZAJTRAJŠÍM STAVITEĽOM ŽIVOTA.

                   A CHARMING DREAM IS A CLIMBING FLAME.

                   ČAROVNÝ SEN JE STÚPAJÚCIM PLAMEŇOM.

                    A DREAM IS FRESHNESS. A DREAM IS NEWNESS. A DREAM IS FULNESS.

                    SEN JE SVIEŽOSŤ. SEN JE NOVOSŤ. SEN JE PLNOSŤ.

                     BE NOT AFRAID OF A BAD DREAM. BE A CHALLENGER AND NOT QUITTER.

                     NEOBÁVAJ SA ZLÉHO SNA. BUĎ VYZÝVATEĽOM A NIE PORAZENÝM.

                      A DISCOURAGING DREAM CAN BE TURNED INTO AN ILLUMINING REALITY.

                      ODRADZUJÚCI SEN MÔŽE BYŤ PREMENENÝ NA OSVIECUJÚCU REALITU.

                       DREAM OF A FLOWER, YOU BECOME THE BEAUTY OF A FLOWER.

                       SNÍVAJ O KVETE, STANEŠ SA KRÁSOU KVETU.

                        DREAM OF A BOAT, YOU BECOME THE JOURNEY´S ENTHUSIASM.

                        SNÍVAJ O LODI, STANEŠ SA NADŠENÍM CESTY.

                         DREAM OF A MOUNTAIN, SILENCE BECOMES YOUR NAME.

                         SNÍVAJ O HORE, TICHO SA STANE TVOJÍM MENOM.

                          DREAM OF A RIVER, YOUR LIFE´S DIVINITY IS RUNNING TOWARDS YOUR SOUL´S IMMORTALITY.

                          SNÍVAJ O RIEKE, BOŽSKOSŤ TVOJHO ŽIVOTA POBEŽÍ K NESMRTEĽNOSTI TVOJEJ DUŠE.

                           DREAM OF THE SKY, YOU BECOME INFINITY´S CHILD.

                           SNÍVAJ O OBLOHE, STANEŠ SA DIEŤAŤOM NEKONEČNOSTI.

                            DREAM OF THE SUN, YOU BECOME THE POSSESSOR AND THE GIVER OF LIGHT.

                            SNÍVAJ O SLNKU, STANEŠ SA VLASTNÍKOM A DARCOM SVETLA.

                             A DREAMER IS AN INSPIRATION-RIDER. A DREAMER IS AN ASPIRATION-FLYER.

                             SNÍVAJÚCI JE JAZDCOM INŠPIRÁCIE. SNÍVAJÚCI JE LETCOM AŠPIRÁCIE.

                              A DREAMER IS A CONCENTRATION- ANCHOR A DREAMER IS A MEDITATION-DIVER. A DREAMER IS A CONTEMPLATION- HARBOUR.

                              SNÍVAJÚCI JE KOTVOU V KONCENTRÁCII. SNÍVAJÚCI JE POTÁPAČ V MEDITÁCII. SNÍVAJÚCI JE PRÍSTAVOM V KONTEMPLÁCII.

                               A DREAMER IS ETERNITY´S SONG AND INFINITY´S DANCE.

                               SNÍVAJÚCI JE PIESŇOU VEČNOSTI A TANCOM NEKONEČNOSTI.

                                A DREAMER IS THE GOLDEN BRIDGE BETWEEN THE HEART´S BEAUTY AND THE SOUL´S DELIGHT.

                                SNÍVAJÚCI JE ZLATÝM MOSTOM MEDZI KRÁSOU SRDCA A BLAŽENOSŤOU DUŠE.

                                 A DREAM PLAYS A MOST IMPORTANT ROLE IN OUR RACE TOWARDS THE GOAL.

                                 SEN HRÁ NANAJVÝŠ DÔLEŽITÚ ÚLOHU V NAŠOM PRETEKU K CIEĽU.

                                  THE DEEPER THE CORE OF A DREAM, THE NEARER IS THE SHORE OF REALITY.

                                  ČÍM HLBŠIA JE PODSTATA SNA, TÝM BLIŽŠÍ JE BREH SKUTOČNOSTI.

                                   YESTERDAY´S DREAM WAS TO SEE. TODAY´S DREAM IS TO BECOME.

                                   VČERAJŠÍ SEN SME VIDELI. DNEŠNÝM SNOM SA STANEME.

                                    A RAINBOW-DREAM IS GOD´S TREASURED SMILE.

                                    DÚHOVÝ SEN JE BOŽÍM UCHOVÁVANÝM ÚSMEVOM.

                                     A RAINBOW-DREAM IS THE PRECURSOR OF THE GOLDEN DAWN.

                                     DÚHOVÝ SEN JE PREDZVESŤOU ZLATÉHO ÚSVITU.

                                      TO HAVE A RAINBOW-DREAM IS TO BRING THE GOAL NEARER THAN THE NEAREST.

                                      KEĎ MÁME DÚHOVÝ SEN, PRIVÁDZAME CIEĽ BLIŽŠIE NEŽ NAJBLIŽŠIE.

                                       A DREAM IS NOT MENTAL HALLUCINATION. A DREAM IS PSYCHIC ILLUMINATION.

                                       SEN NIE JE MENTÁLNA HALUCINÁCIA. SEN JE PSYCHICKÉ OSVIETENIE.

                                        EACH DREAM IS A NEWLY BLOSSOMING CREATION.

                                        KAŽDÝ SEN JE NOVO-ROZKVITAJÚCE STVORENIE.

                                         EACH DREAM IS THE SMILING MANIFESTATION OF GOD´S SMILING EYE.

                                         KAŽDÝ SEN JE USMIEVAJÚCOU SA MANIFESTÁCIOU BOŽIEHO USMIEVAJÚCEHO SA OKA.

                                          WHEN WE HAVE A QUIET MIND, GOD PROUDLY BLESSES US WITH A HEAVEN-REACHING DREAM.

                                          KEĎ MÁME TICHÚ MYSEĽ, BOH NÁS HRDO ŽEHNÁ NEBO -DOSAHUJÚCIM SNOM.

                                           WHEN WE HAVE A SILENT MIND, THE SUPREME SHOWS US THE BEAUTY OF HIS EYE AND THE DIVINITY OF HIS HEART.

                                           KEĎ MÁME TICHÚ MYSEĽ, NAJVYŠŠÍ NÁM UKAZUJE KRÁSU SVOJHO OKA A BOŽSKOSŤ SVOJHO SRDCA.

                                            A DREAM IS A MEADOW THAT BLOOMS WITH REALITY-FLOWERS.

                                            SEN JE LÚKA, KTORÁ KVITNE KVETMI SKUTOČNOSTI.

                                             A DREAM IS THE ENLIGHTENMENT OF THE MIND AND THE FULFILMENT OF THE LIFE.

                                             SEN JE OSVIETENÍM MYSLE A NAPLNENÍM ŽIVOTA.

                                              A DREAM IS AN UPWARD SOARING FLIGHT. REALITY IS A FORWARD VICTORY-MARCH.

                                              SEN JE STÚPAJÚCIM LETOM NAHOR. SKUTOČNOSŤ JE VÍŤAZNÝM POCHODOM VPRED.

                                               FOLLOW YOUR HEART´S DREAMS. THEY WILL LEAD YOU TO YOUR REALISATION-SUNRISE.

                                               NASLEDUJ SNY SVOJHO SRDCA. POVEDÚ ŤA K VÝCHODU SLNKA TVOJEJ REALIZÁCIE.

                                                A REAL DREAM DOES NOT FAIL; IT SAIL AND SAIL TO THE GOLDEN SHORE.

                                                SKUTOČNÝ SEN NEZLYHÁVA. PLAVÍ SA A PLAVÍ K ZLATÉMU BREHU.

                                                 A CHILD IS THE MOTHER´S DREAM- FULFILMENT- LIFE.

                                                 DIEŤA JE ŽIVOT NAPLŇUJÚCI SEN MATKY.

                                                  WHEN YOU DREAM OF A STAR, YOUR MIND´S DARKNESS SURRENDERS TO YOUR HEART´S LIGHT.

                                                  KEĎ SNÍVAŠ O HVIEZDE, TEMNOTA TVOJEJ MYSLE SA ODOVZDÁVA SVETLU TVOJHO SRDCA.

                                                   WHEN YOU DREAM, YOU INCREASE THE STRENGTH OF YOUR FAITH.

                                                   KEĎ SNÍVAŠ, ZVÄČŠUJEŠ SILU SVOJEJ VIERY.

                                                    WHEN YOU DREAM OF THE MOON, YOUR MIND BECOMES TENDERNESS.

                                                    KEĎ SNÍVAŠ O MESIACI, TVOJA MYSEĽ SA STÁVA NEŽNOSŤOU.

                                                     WHEN YOU DREAM OF THE MOON, YOUR LIFE BECOMES NEWNESS.

                                                     KEĎ SNÍVAŠ O MESIACI, TVOJ ŽIVOT SA STÁVA NOVOSŤOU.

                                                      WHEN YOU DREAM OF THE MOON, YOUR HEART BECOMES FULNESS.

                                                      KEĎ SNÍVAŠ O MESIACI, TVOJE SRDCE SA STÁVA PLNOSŤOU.

                                                       A BEAUTIFUL DREAM CONQUERS THE DOUBT OF THE MIND.

                                                       KRÁSNY SEN PORÁŽA POCHYBNOSŤ MYSLE.

                                                        A POWERFUL DREAM CAN TRANSFORM OUR LIVES UNIMAGINABLY.

                                                        MOCNÝ SEN DOKÁŽE NEPREDSTAVITEĽNE PREMENIŤ NAŠE ŽIVOTY.

                                                         DREAMS BRING THE HOPE-SUNRISE INTO OUR HEARTS.

                                                         SNY PRINÁŠAJÚ DO NAŠICH SŔDC VÝCHOD SLNKA NÁDEJE.

                                                          WHEN WE HAVE A SOULFUL DREAM, WE FEED THE DIVINE IN US.

                                                          KEĎ MÁME DUŠEPLNÝ SEN, SÝTIME BOŽSKÉ V NÁS.

                                                           A DREAM IS A WINGING BIRD THAT FLIES IN THE SMILING SKY.

                                                           SEN JE LETIACI VTÁČIK, KTORÝ SA VZNÁŠA NA USMIEVAJÚCEJ SA OBLOHE.

                                                            A SWEET DREAM IS HEAVEN´S ENCOURAGEMENT- TOUCH.

                                                            SLADKÝ SEN JE POVZBUDZUJÚCIM DOTYKOM NEBA.

                                                             INSIDE A SWEET DREAM LIES THE PEACE OF THE WORLD.

                                                             MIER SVETA LEŽÍ VO VNÚTRI SLADKÉHO SNA.

                                                              MOTHER EARTH SLEEPLESSLY ASCENDS ON THE WINGS OF ASPIRATION-DREAMS.

                                                              MATKA ZEM STÚPA BEZ ODPOČINKU NA KRÍDLACH SNOV AŠPIRÁCIE.

                                                               MAY THE BEAUTY AND FRAGRANCE OF A SWEET DREAM AWAKEN EACH AND EVERY HUMAN BEING ON EARTH EVERY DAY.

                                                               KIEŽ KRÁSA A VÔŇA SLADKÉHO SNA PREBÚDZA KAŽDÚ KAŽDUČKÚ ĽUDSKÚ BYTOSŤ NA ZEMI KAŽDÝ DEŇ.