26.FEBRUÁR

Zdola ponúkame svoju odovzdanú bezmocnosť Bohu. Zhora nás On zahŕňa svojimi Požehnaniami.

Nemôžeme dať Bohu viac, ako nám On dal. Ak mi dal hlas, aby som mohol spievať, dám Mu svoj hlas. Ak mi dal schopnosť tancovať, budem tancovať a poteším Ho. Ak mi dal schopnosť písať básne, potom Ho budem tešiť básňami. Dal mi božský dar, a som to ja, kto Mu musí na oplátku ponúknuť, čo mám. Nič nevytvoríme sami od seba. On nám dal všetko a my Mu so svojou najhlbšou vďačnosťou ponúkame to, čo nám predtým dal. Takže ak dokážeme Bohu vedome dať, čo máme a čím sme, bude nanajvýš potešený.

Ak Boh od teba chce, aby si Jeho Svetlo prejavil
určitým spôsobom,
buď si istý, že ti poskytne
potrebné príležitosti.